Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

voor de webshop van
MNM Marketing GmbH
Status: May 2024

 1. Toepassingsgebied
 2. Contractuele taal
 3. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering
 4. Platform voor online geschillenbeslechting
 5. Sluiting van het contract
 6. Prijzen, verzendkosten, vervaldatum en vertraging
 7. Levering
 8. Informatieplicht
 9. Annuleringsvoorwaarden
 10. Eigendomsvoorbehoud
 11. Risico-overgang
 12. Veiligheids- en gebruiksinstructies
 13. Garantie
 14. Aansprakelijkheid
 15. Rechtskeuze

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV" genoemd) van MNM Marketing GmbH, Grenzgasse 4a, 8793 Trofaiach (hierna "MNM" genoemd), in de op het moment van bestelling geldige versie, zijn van toepassing op alle contractuele overeenkomsten die in het kader van de webshop tussen MNM en particuliere klanten (consumenten) worden gesloten.

Een consument is elke persoon die een juridische transactie afsluit die geen deel uitmaakt van de exploitatie van zijn bedrijf.

De algemene voorwaarden worden in de webshop van MNM opgeslagen in een afdrukbaar en houdbaar formaat.

2. Contractuele taal

De contracttaal is Nederlands. Alle andere informatie en transacties worden in het Duits aangeboden.

3. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering

Deze AV en de op grond van deze AV te sluiten overeenkomsten worden beheerst door het Oostenrijkse materiële recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (VN Koopverdrag), tenzij dwingende bepalingen van het recht in de staat waar de consument zijn woonplaats heeft voorrang hebben. De wettelijke bevoegde rechtbank van de consument is van toepassing.

4. Platform voor online geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt de mogelijkheid van online geschillenbeslechting op een door de Commissie beheerd platform voor online geschillenbeslechting. Dit platform voor geschillenbeslechting is toegankelijk via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr. MNM is niet verplicht om deel te nemen aan dergelijke procedures.

5. Sluiting van het contract

Alle aanbiedingen van MNM zijn uitnodigingen aan de Klant om een aanbod te doen. De aanbiedingen van MNM zijn aan wijzigingen onderhevig. Druk- en zetfouten voorbehouden. Een bestelling kan alleen worden geplaatst als de gegevens van de Klant volledig zijn ingevuld.

Alvorens de bindende bestelling te plaatsen, kan de Klant ofwel de terugknop op de Website of de terugknop van de door hem gebruikte browser gebruiken om terug te keren naar de internetpagina waarop de gegevens van de Klant zijn geregistreerd en invoerfouten corrigeren, ofwel het bestelproces annuleren door de internetbrowser te sluiten.

De bestelling van de Klant - door op de knop "Bestelling onder voorbehoud van betaling" te klikken - vormt een bindend aanbod van de Klant om een contract af te sluiten. De ontvangstbevestiging van de bestelling wordt na verzending van de bestelling per geautomatiseerde e-mail verzonden (orderbevestiging), wat nog geen aanvaarding van het contract inhoudt.

Het contract wordt rechtsgeldig na betaling van de (koop)prijs en de Klant ontvangt vervolgens de orderbevestiging van MNM door middel van een geautomatiseerde e-mail. Indien, in het geval van individuele betalingsopties, de (koop)prijs pas op een latere datum betaald hoeft te worden, treedt het contract in werking met rechtsgevolg op het moment van de orderbevestiging van MNM. De orderbevestiging bevat de tekst van het contract. Deze contracttekst wordt door MNM opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van het contract. Nadere informatie over de tekst van de overeenkomst kan te allen tijde bij MNM worden opgevraagd.

Informatie in catalogi, prijslijsten, brochures, advertenties op beursstands, circulaires, reclamemailings of andere media (informatiemateriaal) over de door MNM aangeboden goederen die niet aan MNM kunnen worden toegeschreven, zijn niet bindend, tenzij MNM uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard dat deze deel uitmaken van de overeenkomst.

6. Prijzen, verzendkosten, vervaldatum en vertraging

De door MNM aan het einde van het bestelproces vermelde productprijzen zijn totaalprijzen inclusief alle belastingen, heffingen en andere verpakkings-, transport- en verzendkosten. Belastingen en andere verpakkings-, transport- en verzendkosten worden tijdens het bestelproces afzonderlijk aangegeven, maar zijn in de totaalprijs inbegrepen.

Tenzij een korting uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de klant geen recht op korting. De koopprijs is verschuldigd bij aanvaarding van de bestelling door MNM, tenzij anders overeengekomen.

MNM accepteert de volgende betalingsmogelijkheden:

PayPal

De Klant ontvangt na het plaatsen van de bestelling de gegevens van de PayPal-rekening waarop de betaling dient te worden verricht. De betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com of - als de Klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com.

Creditcard (Mastercard, VISA, AMEX)

De afschrijving vindt onmiddellijk na het sluiten van het contract plaats. MNM zal de creditcardinstelling van de Klant opdracht geven om het factuurbedrag op de dag van de bestelling te incasseren.

Ideal (alleen voor klanten met een Nederlandse bankrekening), Bancontact (alleen voor klanten met een Belgische bankrekening)

Overschrijving door de Klant bij het afsluiten van het contract.

Sofort door Klarna en aankoop op rekening bij Klarna

In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij kopen op rekening als betalingsoptie aan. Houd er rekening mee dat Klarna Factuur alleen beschikbaar is voor consumenten en dat de betaling in alle gevallen aan Klarna moet worden gedaan.

Als u direct met Klarna wilt betalen, wordt u na het plaatsen van uw bestelling doorgestuurd naar de website van Klarna. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben die geactiveerd is voor internetbankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Google Pay, Apple Pay, Shop Pay

Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de aanbieder voordat het bestelproces is voltooid. Om het bestelproces te voltooien en het factuurbedrag te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren en legitimeren met uw toegangsgegevens. U wordt dan teruggeleid naar onze online winkel waar u het bestelproces kunt voltooien. Onmiddellijk na het plaatsen van uw bestelling vragen wij u om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de betreffende provider.

In geval van betalingsachterstand wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum van de vordering. 

7. Levering

Het door de klant opgegeven afleveradres is bepalend voor de levering, tenzij anders overeengekomen.

MNM zal de bestelling zonder onnodige vertraging uitvoeren. Wij zijn wettelijk verplicht om de goederen uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst aan de consument te leveren.

MNM biedt gratis standaardlevering zonder minimale bestelwaarde voor afleveradressen in Nederland en België.
Voor leveringen naar andere landen (wereldwijd) bedragen de verzendkosten € 18,00.

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk een klacht in te dienen bij de bezorger en onmiddellijk contact met ons op te nemen; hiervoor is ook een contactformulier beschikbaar op onze website. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. U helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.

8. Informatieplicht

De Klant zal MNM naar waarheid voorzien van alle informatie en feiten die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst. Eventuele veranderingen in omstandigheden, in het bijzonder veranderingen in de gegevens van de Klant (naam, adres, e-mail, enz.) moeten onverwijld aan MNM worden meegedeeld.

9. Annuleringsvoorwaarden

Consumenten kunnen een overeenkomst voor verkoop op afstand binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Informatie over de vereisten en gevolgen van herroeping worden hieronder in het herroepingsbeleid uiteengezet:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen, de gedeeltelijke zending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (MNM Marketing GmbH, Grenzgasse 4a, 8793 Trofaiach, Oostenrijk, info@naturehero.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Houd er rekening mee dat de loutere weigering om uw bestelling te accepteren geen herroeping inhoudt.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.

Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, uitsluitend aan WeShip Fulfillment GmbH, per adres Frikusweg 10, 8141 Premstätten bei Graz, Oostenrijk, te retourneren of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. Houd er rekening mee dat WeShip Fulfillment GmbH voor ons als magazijn fungeert.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is met name niet van toepassing op bestellingen van de volgende goederen:

 • Goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk vermengd zijn met andere goederen
 • Goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften, evenals in het geval van
 • Goederen die verzegeld geleverd zijn en om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, op voorwaarde dat het zegel na levering verwijderd is.

10. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde zaken blijven eigendom van MNM totdat alle vorderingen uit de overeenkomst, daaronder begrepen rente, door Afnemer ten onrechte ingehouden kortingen of door MNM niet erkende inhoudingen, gemaakte kosten en dergelijke, uit welken rechtsgrond dan ook, zijn voldaan. Zolang er een eigendomsvoorbehoud bestaat en niet alle vorderingen volledig zijn voldaan, verplicht de Klant zich de goederen met zorg te behandelen en de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Verpandingen of eigendomsoverdrachten tot zekerheid vóór volledige betaling zijn uitgesloten. Indien de zaken door derden worden verpand of in beslag worden genomen of anderszins in beslag worden genomen, zal Afnemer MNM wijzen op het eigendomsrecht van MNM, MNM hiervan onverwijld op de hoogte stellen en MNM alle informatie en documenten verschaffen die nodig zijn om haar eigendomsrechten te effectueren.

11. Risico-overgang

De algemene wettelijke bepalingen inzake risico-overgang zijn van toepassing. Indien de Klant de vervoersovereenkomst zelf heeft gesloten zonder gebruik te maken van een door MNM voorgestelde keuzemogelijkheid, gaat het risico over zodra de goederen aan de vervoerder worden overhandigd.

12. Veiligheids- en gebruiksinstructies

De door MNM geleverde zaken worden door MNM zelf vervaardigd uit een grote verscheidenheid aan materialen. Afnemer dient derhalve voor het gebruik van de zaken bij MNM zelf informatie in te winnen over de materialen, voor zover er sprake is van allergieën, onverenigbaarheden e.d..

13. Garantie

De algemene wettelijke bepalingen van het garantierecht zijn van toepassing. Onder garantie wordt verstaan de wettelijke aansprakelijkheid van MNM voor gebreken aan de gekochte zaken op het moment dat deze aan Afnemer worden overhandigd.

14. Aansprakelijkheid

Schadeclaims verjaren binnen 3 jaar vanaf de datum van kennis van de schade en de schadelijdende partij.

15. Rechtskeuze

Er wordt overeengekomen dat Oostenrijks recht van toepassing is met uitsluiting van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Er wordt op gewezen dat gunstiger en dwingender normen van het recht dat van toepassing is op de gebruikelijke verblijfplaats van de consument voorrang hebben op het recht dat in deze clausule wordt vermeld.

___________________________

Modelformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Naar

MNM Marketing GmbH
Grenzgasse 4a
8793 Trofaiach
Oostenrijk
E-mail: info@naturehero.nl

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Besteld op (*) .............................. / ontvangen op (*) ..............................

Naam van consument(en):

.....................................................................................................

Adres van consument(en):

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Handtekening van consument(en) .......................................................... (alleen als de kennisgeving op papier is)

Datum .....................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.